Un nou Studiu de Fezabilitate a intrat in atentia Asociatiei pentru Dreptul Urbanismului, dupa ce am criticat documentatia privind realizarea spitalului din Sectorul 6.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a mai elaborat un Studiu de Fezabilitate pentru un obiectiv de utilitate publica, respectiv „Reabilitarea sistemului rutier Drumul Valea Larga”.

SF-ul a fost aprobat prin Hotarare a Consiliului Local Sector 6 care a aprobat de asemenea o hotararea prin care a solicitat Consiliului General al Municipiului Bucuresti declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica.

Cele trei hotarari pot fi accesate mai jos:

Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 160/2021 pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate

Studiul de Fezabilitate

Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 161/2021 pentru solicitarea CGMB declansarii procedurii de expropiere

Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2

Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti de declansare a procedurii de expropiere

Asociatia a analizat documentatia pusa la dispozitia publicului pe site-ul primariei Sector 6 a municipiului Bucuresti si a constatat urmatoare:

 

Nu trebuia elaborat doar Studiu de Fezabilitate!

In baza Contractului nr. 17/2021 incheiat intre Primarul Sectorului 6, in calitate de beneficiar si SC WAY RESEARCH SRL, in calitate de prestator, a fost elaborat Studiu de Fezabilitate Reabilitare Sistem Rutier Drumul Valea Larga.

O prima critica cu privire la documentatia dedusa analizei este aceea ca pentru lucrarile propuse nu trebuia elaborat studiu de fezabilitate (SF) ci documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI).

Conform art. 5 alin. (1) lit. b) si c) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru interventiile la constructii existente sau in cazul obiectivelor mixte, se elaboreaza si se aproba DALI.

Intrucat, in continutul SF-ului analizat se face vorbire de existenta unui drum ce necesita modernizat, interventia se face la constructie existenta, nefiind vorba de obiectiv nou de investitii si pe cale de consecinta trebuia elaborat si aprobat DALI nu SF, sau cel mult o documentatie mixta, respectiv DALI+SF.

 

Studiul de Fezabilitate s-a elaborat pe baza PUZ Coordonator Sector 6 ANULAT!

SF-ul a fost elaborat in baza PUZ Coordonator Sector 6 aprobat prin HCGMB nr. 68/2020, anulat definitiv prin Hotararea Curtii de Apel Bucuresti nr. 2167/2021 din 08.11.2021 (Hotarare).

Dat fiind faptul ca documentatia de urbanism in baza careia a fost elaborat SF-ul a fost anulata pentru motive de nelegalitate, in mod subsecvent, SF-ul este lovit de nulitate.

 

SF-ul a fost elaborat si aprobat fara respectarea dispozitiilor HG nr. 907/2016

La elaborarea si aprobarea SF-ului nu au existat Nota Conceptuala si Tema de Proiectare, aprobate in prealabil conform art. 5 alin. (2) din HG nr. 907/2016[1]. De asemenea, chiar si in Deviz la cap. 3 pct. 3.5.1. sunt alocati 0 lei pentru tema de proiectare, de unde putem deduce ca o asemenea documentatie nu a fost intocmita in prealabil asa cum prevad normele imperative ale legii.

SF-ul nu a prezentat doua scenarii/optiuni pentru intreaga investitiei conform art. 7 alin. (1) din HG nr. 907/2016. Prin SF s-au prezentat doua optiuni doar cu privire la solutia tehnica de realizare a carosabilului, trotuarelor si pistelor pentru biciclete, neintegrand si optiunile peisagistice, retele edilitare, iluminat si borduri care fac parte integranta din intreaga investitie.

In raport cu obiectivele urmarite prin investitie nu se acopera indicatorii privind ameliorarea calitatii mediului si a vietii, respectiv nu sunt prezentate date cantitative si calitative cu privire la aceste deziderate.

Prin SF se mentioneaza ca nu este necesar studiul de trafic[2] desi discutam de necesitatea si oportunitatea unei artere de circulatie de importanta nationala fiind incadrat in categoria Drum Expres.

De asemenea, artera este prevazuta cu scuaruri si plantatii de aliniament ceea ce implica amenajari peisagistice. Or, in SF se mentioneaza ca nu este cazul de realizare a unui studiu peisagistic.

Totodata, studiile de specialitate necesare conform specificului investitiei nu sunt considerate a fi necesare conform SF-ului, iar la pct. 4.4. lit. c) (pag. 33) se mentioneaza nu exista niciun impact asupra mediului.

Conform pct. 7 lit. b) din Anexa nr. 2 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, Drumurile expres si construirea de drumuri cu 4 benzi se supun evaluarii de impact asupra mediului.

 

SF-ul nu se raporteaza la situatia de fapt si de drept a amplasamentului pe care urmeaza sa se faca investitia

A. SF-ul ignora existenta unei retele edilitara care traverseaza amplasamentul

Prin documentatie se precizeaza ca nu exista retele edilitare care sa strabata amplasamentul care ar avea nevoie de relocare sau protejare. Or, conform plansei de reglementari aferente PUZ Coordonator Sector 6 in baza careia s-a elaborat SF-ul exista o retea tehnologica ce are o zona de protectie de 10 m interdictie de construire de la limita conductei (vezi extras PUZ mai jos).

 

B. Documentatia nu se raporteaza la situatia juridica a amplasamentului

Conform Plansei 1/1 suprafata totala de teren ce trebuie expropriata este de cca. 44.700mp, reprezentand aproximativ 90% din suprafata totala a intregii investitii (49.577mp = 33,20×1.493,30), astfel ca prin SF la pct. 5.3 lit. a) (pag. 72) in mod eronat se precizeaza ca 90% din teren este detinut de beneficiar si doar 10% trebuie expropriat pentru cauza de utilitate publica.

De asemenea nu s-au realizat rapoarte de evaluare pentru stabilirea valorii de expropriere, cu atat mai mult cu cat nu discutam doar de terenuri virane ci si de terenuri afectate de amenajari si instalatii precum si constructii, ale caror valoare de despagubire nu a fost tratata in continutul SF-ului pentru a fundamenta alocarea sumelor necesare exproprierilor.

Solutia prezentata in planul de situatie nu tine cont de situatia existenta in teren, cadastrala si de cea din PUZ Coordonator Sector 6 in baza caruia s-a elaborat. Astfel:

 • in primul rand, intersectiile cu Bd-ul Timisoara si Prelungirea Ghencea sunt considerate complexe si pentru acestea sunt necesare studii de circulatie rutiera (zone ce vor fi reglementate prin documentatii de urbanism si/sau documentatii tehnice ulterioare).

Or, acestea sunt tratate fara a avea in prealabil un studiu de specialitate din care sa rezulte solutia propusa.

 • in al doilea rand, solutia propusa nu tine cont de specificul zonei, de dezvoltarile imobiliare existente si de modul in care sunt configurate accesele si circulatiile pe terenurile afectate si adiacente. Conform Plansei PS-04, accesul din drumul propus se face adiacent circulatiei constituita deja cadastral.

 

C. SF-ul nu respecta Anexa nr. 6 din HG nr. 907/2016

La capitolul I

 1. Nu este justificat pretul pentru obtinerea terenului, cu atat mai mult cu cat nu exista date referitoare la suprafetele de teren ce trebuie expropriate, raport de evaluare si criteriile de alocare a sumelor avand in vedere ca sunt pe langa terenuri si instalatii constructii si amenajari realizate de-a lungul traseului acestei artere ce nu au fost analizate in cadrul documentatiei;
 2. Nu s-au alocat defalcat cheltuielile pentru obtinerea terenului, respectiv cat reprezinta cheltuieli pentru expropriere, cat pentru refacere documentatii cadastrale si cat pentru schimbarea regimului juridic, respectiv operatiuni cadastrale de radiere si intabulare;
 3. La amenajarea terenului s-au prevazut 0 lei in conditiile in care prin SF se mentioneaza ca exista totusi un drum care este in stare avansata de degradare si care in mod evident implica lucrari de desfiintare. De asemenea, de-a lungultraseului exista vegetatie ce necesita defrisaredezafectari de instalatii etc. toate acestea nu au fost bugetate prin deviz;
 4. La amenajarea pentru protectia mediului s-au prevazut 0 lei in conditiile in care prin proiect se propun realizarea de scuaruri si plantatii de aliniament si chiar pentru defrisarea arborilor existenti in scopul realizarii investitiei impune plantarea in compensare a 10 arbori pentru fiecare arbore taiat.

La capitolul II

 1. Nu a fost prevazut buget pentru lucrarile de relocare/protectie utilitati avand in vedere ca, asa cum am aratat mai sus, exista o retea tehnologica care se intersecteaza cu artera si care are o zona de protectie de 10,00m din axul coloanei;

La capitolul III

 1. Nu a fost bugetat Raportul de impact asupra mediului ce este obligatoriu intrucat conform Legii nr. 292/2018 proiectul se supune evaluarii impactului asupra mediului;
 2. A fost bugetat studiul de trafic insa acesta nu a fost realizat la faza SF care ar fi fundamentat solutia propusa;
 3. A fost prevazut buget pentru realizarea unei expertize tehnice in conditiile in care o asemenea expertiza se realizeaza asupra constructiilor existente. Or, la capitolul I nu s-au alocat cheltuieli pentru amenajarea terenului.

In subsidiar,

Documentatia nu a indeplinit urmatoarele cerinte:

 • Nu s-a facut estimarea costurilor luandu-se in considerare costul unor investitii similare realizate sau, dupa caz, standarde de cost pentru investitii similare;
 • Informatii privind regimul juridic, tehnic si economic al terenurilor afectate de investitiei;
 • Nu au fost identificate sursele de finantare pentru realizarea investitiei (inclusiv finantari nerambursabile, daca este cazul, cu mentionarea programelor operationale sau axe corespunzatoare);
 • Nu s-a precizat structura responsabila cu implementarea si managementului proiectului;
 • In graficul de implementare nu s-a mentionat si perioada aferenta obtinerii terenurilor;
 • Conform Tabelului 10 din SF (pag. 53) consideram ca nu este relevanta comparatia facuta. Se considera pe durata a 20 de ani numarul vehiculelor care tranziteaza artera propusa este acelasi si in situatia in care se realizeaza drumul si in situatia in care nu se realizeaza. Or, conditiile de exploatare ale arterei in prezent sunt foarte proaste ceea ce conduce la descurajarea soferilor de a folosi artera, iar realizarea unui drum la standarde de exploatare normala ar face ca numarul de autovehicule sa fie mai mare. In acest sens, cantitatile nu pot fi identice din perspectiva exploatarii pentru argumentele mentionate anterior.
 • In ceea ce priveste beneficiile socio-economice (pag. 54) se considera ca la intretinerea drumului sunt folosite 0 persoane. Or, intretinerea nu se poate face fara nicio persoana, din acest punct de vedere comparatia nu este relevanta si corecta. Cu atat mai mult cu cat in tabelul 11 pentru intretinerea drumului pe anii ulteriori realizari investitiei sunt necesare 2 persoane, pe cand in cazul fara proiect nicio persoana.
 • De asemenea, nu s-au luat in considerare costurile aferente cu amenajarea si intretinerea spatiilor verzi prevazute a fi realizate de-a lungul arterei propusa.
 • Conform profilului proiectat rezulta ca apele pluviale de pe carosabil se preiau pe langa bordura ce delimiteaza carosabilul de trotuar/pista pentru biciclete. Astfel, prin SF se propune realizarea unei retele pluviale in lungime totala de 1.544,20ml. Or, lungimea arterei este de 1.493,30ml, ceea ce inseamna ca in axul drumului exista colectorul principal care va avea lungimea traseului (1.493,30ml), iar diferenta de 50,9ml ar reprezenta reteaua de colectare din gurile aflate langa bordura si colectorul principal. Avand in vedere ca profilul propus de 7,00 ml pe fiecare sens, inseamna ca sunt doar 7 tevi de colectare de la gura de canal pana la colectorul principal, ceea ce nu este fezabil intrucat sunt prevazute 30 de camine de vizitare si 60 de guri de scurgere simple.
 • La pct. 6.2 din SF se mentioneaza ca nu este necesar extrasul de carte funciara. Or, printr-un astfel de document ar fi stabilit suprafetele de teren afectate de investitie si ce necesita expropriate. Totodata, prin SF nu s-a tratat conform pct. 5.3. din Anexa nr. 4 la HG nr. 907/2016 descrierea scenariului de obtinere a terenului, sustinandu-se in mod eronat ca doar 10% din suprafata de teren afectata de proiect necesita expropriere.

[1] Art. 5 alin. (2) „Elaborarea studiului de prefezabilitate, dupa caz, a studiului de fezabilitate ori a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii este conditionata de aprobarea prealabila de catre beneficiarul investitiei a notei conceptuale si a temei de proiectare, prevazute la art. 3 si 4

[2] Desi este bugetat in deviz la capitolul 3.